Ochrana osobních údajů

Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů.

1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Mast-Jaegermeister CZ s.r.o.

se sídlem: Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5 – Smíchov

IČO: 46990054

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101387

kontaktní e -mail: info@jaegermeister.cz

(dále jen „Správce”),

 

2. V JAKÝCH SITUACÍCH BUDEME VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

A. KDY ZPRACOVÁVÁME ÚDAJE S VAŠÍM SOUHLASEM?

O udělení souhlasu Vás požádáme, jestliže nejste naším zákazníkem ani s Vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům recitálu 47 nařízení GDPR a chcete od nás dostávat marketingové nabídky.

B. KDY ZPRACOVÁVÁME ÚDAJE BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Bez Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:

A. Právní titul: Plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na Vaši žádost; realizace smluvního závazku včetně související obchodní a finanční komunikace

B. Právní titul: Ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce;

ÚČEL:

  • pro vymáhání dlužných částek za dodané zboží nebo jiných pohledávek Správce.
  • ve vybraných případech posouzení Vaší bonity a důvěryhodnosti
  • Přímý marketing směřovaný výhradně vůči našim zákazníkům a osobám splňujícím požadavky dle recitálu 47 nařízení GDPR spočívající v nabídce produktů a služeb poskytovaných Správcem.

C. Právní titul: Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona

ÚČEL:

  • poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona.
  • Vedení účetnictví

 3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme následující osobní údaje:

  • Vaše identifikační a kontaktní údaje,
  • údaje o produktech, které jste zakoupili, příp. o službách, které nám poskytujete
  • údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak),
  • platební údaje (např. údaj o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.).

4. Z JAKÝCH ZDROJŮ TYTO INFORMACE POCHÁZEJÍ?

Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem pro účely popsané v bodu 2 této informace pocházejí z následujících zdrojů:

a. Údaje jste nám poskytl/a Vy, např. v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo jste nám je sdělil/a v průběhu naší obchodní spolupráce.

b. Zpracováváme také údaje získané z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí apod..

5. KDO JE PŘÍJEMCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategor