Pravidla a podmínky

PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Tyto webové stránky provozuje společnost Mast-Jägermeister SE, se sídlem 38302 Wolfenbüttel, Jägermeisterstraße 7, Spolková republika Německo, Registrační číslo: HRB 7599, (dále jen „Mast-Jägermeister SE“, nebo „MJSE“). Používáním těchto stránek každý návštěvník těchto stránek vyjadřuje souhlas s následujícími podmínkami jejich používání:

Společnost Mast-Jägermeister SE a její dceřiná společnost Mast-Jaegermeister CZ s.r.o., IČ:46990054, (dále jen „Mast-Jaegermeister CZ“) průběžně kontrolují a aktualizují Informace na stránkách mast-jaegermeister.cz. V průběhu času však může dojít k tomu, že se některé informace změní. Společnost Mast-Jägermeister SE ani společnost Mast-Jaegermeister CZ s.r.o. nicméně nenesou jakoukoli odpovědnost či záruku za aktuálnost, správnost a úplnost informací, jež jsou na těchto stránkách k dispozici. Společnost Mast-Jägermeister SE nenese též žádnou odpovědnost za obsah jakýchkoli jiných webových stránek, jež jsou dostupné prostřednictvím odkazů na stránkách mast-jaegermeister.cz , a které nejsou spravovány společností Mast-Jägermeister SE. S obsahem takových stránek se tudíž společnost Mast-Jägermeister SE nutně nijak neztotožňuje a ani jej nepřijímá za svůj.

1. SOUBORY KE STAŽENÍ

Znaky, obrázky a symboly, které lze stáhnout z těchto webových stránek, jsou ochrannými známkami, které patří společnosti Mast-Jägermeister SE. Tyto symboly v jejich nezměněné podobě je povoleno používat pouze pro osobní potřebu, nikoli pro jakékoli komerční využití a/nebo pro politické účely. Jiné použití těchto symbolů podléhá předchozímu schválení společností Mast-Jägermeister SE, nebo její dceřinou společností Mast-Jaegermeister CZ s.r.o., pro použití na území České republiky.

2. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Každý uživatel souhlasí s tím, že používá tyto webové stránky na své vlastní riziko. Tyto stránky jsou nabízeny k použití bez jakýchkoli záruk a podle momentální dostupnosti. Společnost Mast-Jägermeister SE má právo kdykoli omezit nebo ukončit přístup k těmto stránkám, jakož i k určitým funkcím nebo částem těchto stránek. Stahování materiálů z těchto internetových stránek závisí na uvážení a vlastním riziku každého uživatele. Společnost Mast-Jägermeister SE dále nenese jakoukoliv odpovědnost za případné poškození počítače či ztrátu dat, k čemuž by mohlo dojít v důsledku stahování materiálů z těchto webových stránek. Bez ohledu na výše uvedené zásady je společnost Mast-Jägermeister SE bez omezení odpovědna za případnou újmu na životě, tělesné poranění či poškození zdraví, způsobené úmyslným jednáním. Pokud jde o veškeré případné další škody, za ty bude společnost Mast-Jägermeister SE odpovědna pouze v případě, že taková škoda byla způsobena úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním přímo společností Mast-Jägermeister SE, tedy jejími zákonnými zástupci, zaměstnanci či jinými osobami, které společnost Mast-Jägermeister SE využívá k plnění svých závazků. Kromě toho bude společnost Mast-Jägermeister SE odpovědna za nedbalostní porušení svých základních smluvních povinností (tedy takových povinností, nezbytných k naplnění účelu každé smlouvy, na jejichž dodržování může druhá strana vždy oprávněně spoléhat).

V odůvodněných případech také společnost Mast-Jägermeister SE ponese svou odpovědnost v souladu s německým Zákonem o odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem.

3. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pokud se některá ustanovení těchto podmínek stanou neplatnými nebo pokud se v jejich ustanoveních objeví právní mezera, platnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena.

Společnost Mast-Jägermeister SE si tímto vyhrazuje právo kdykoli a na základě svého vlastního uvážení tyto podmínky užívání shora uvedených webových stránek pozměňovat zveřejněním aktualizovaných podmínek jejich užívání. Návštěvníci těchto webových stránek ponesou odpovědnost za to, že budou pravidelně kontrolovat veškeré dodatky k podmínkám užívání zmíněných webových stránek. Pokud budou uživatelé po zveřejnění aktualizovaných podmínek užívání i nadále používat tyto webové stránky, pak platí, že se všemi takovými dodatky vyslovují svůj souhlas. Všechny tyto podmínky se řídí německými zákony.