Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Děkujeme za váš zájem o naši společnost. Ochrana osobních údajů má pro vedení společnosti MJSE mimořádně vysokou prioritu. Používání internetových stránek mast-jaegermeister.cz provozovaných společnosti MJSE je v zásadě možné bez zadání osobních údajů. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje-li pro takové zpracování právní základ, obecně vyžadujeme souhlas subjektu údajů. Zpracování osobních údajů, například jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla subjektu údajů, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a v souladu s pravidly ochrany údajů, která jsou specifická pro tuto zemi a platí pro společnost MJSE. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by naše společnost chtěla informovat veřejnost o druhu, rozsahu a účelu osobních údajů, které získáváme, používáme a zpracováváme. Dále budou subjekty údajů prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů informovány o právech, která jim náleží. Společnost MJSE jako správce realizovala četná technická a organizační opatření, aby zajistila co nejkompletnější ochranu osobních údajů, které jsou zpracovávány prostřednictvím těchto internetových stránek. Přesto mohou přenosy dat na internetu v zásadě vykazovat bezpečnostní mezery, nemůže být tedy zajištěna absolutní ochrana. Z tohoto důvodu je každému subjektu údajů dovoleno poskytnout nám osobní údaje také alternativními způsoby, například telefonicky.

1.

DEFINICE POJMŮ

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti MJSE je založeno na terminologii, která byla použita evropským zákonodárcem při vydání obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DS-GVO). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů by mělo být pro veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery jednoduše čitelné a srozumitelné. Abychom to byli schopni zajistit, chtěli bychom napřed vysvětlit použitou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

 1. a) osobní údaje
  Osobní údaje jsou všechny informace, které se vztahují k identifikovaným nebo identifikovatelným fyzickým osobám (dále jako „subjekt údajů“). Za identifikovatelnou se považuje fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, především prostřednictvím přiřazení k identifikaci jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, elektronický identifikátor nebo jednomu či více zvláštních prvků, které jsou výrazem fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.
 2. b) subjekt údajů
  Subjektem údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce.
 3. c) zpracování
  Zpracování je každý úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, uložení, upravování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, užívání, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jejich zpřístupňování jiným způsobem, seřazení nebo zkombinování, omezování, výmaz nebo zničení.
 4. d) omezení zpracování
  Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.
 5. e) správce nebo správce zpracování
  Správcem nebo správcem zpracování je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiná instituce, která sama nebo společně s ostatními stanoví účel a prostředky zpracování osobních údajů. Stanoví-li právo Unie nebo právo členských států účel a prostředky tohoto zpracování, lze správce nebo konkrétní kritéria pro jeho jmenování určit právem Unie nebo právem členských států.
 6. f) zpracovatel
  Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiná instituce, která zpracovává osobní údaje v pověření správce.
 7. g) příjemcePříjemcem je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiná instituce, kterým jsou poskytnuty osobní údaje, nezávisle na tom, zda se zde jedná o třetí stranu či nikoli. Úřady, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření podle práva Unie nebo práva členských států, však nejsou považovány za příjemce.
 8. h) třetí strana
  Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiná instituce mimo subjektu údajů, správce, zpracovatele a osob přímo podléhajících správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.
 9. i) souhlas
  Souhlasem se rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením nebo jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování osobních údajů, které se ho týkají.

2.

NÁZEV A ADRESA SPRÁVCE

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, ostatních zákonů o ochraně údajů platných ve členských státech Evropské unie a jiných ustanovení s charakterem práva o ochraně údajů je:

Mast-Jägermeister SE
Jägermeisterstraße 7-15
38302 Wolfenbüttel
Německo

Tel.: (0049) 05331810

E-mail: INFO@JAEGERMEISTER.DE
Internetové stránky: WWW.JAGERMEISTER.COM
3 Název a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů
Pověřencem pro ochranu osobních údajů správce je:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Christian Bisler

Mast-Jägermeister SE
Jägermeisterstraße 7-15
38302 Wolfenbüttel
Německo

Tel.: +49 (0)5331 81266
E-mail: CHRISTIAN.BISLER@JAEGERMEISTER.DE

Internetové stránky: WWW.JAGERMEISTER.COM
Každý subjekt údajů se může v případě všech dotazů a podnětů týkajících se ochrany údajů kdykoli obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

4.

COOKIES

Internetové stránky mast-jaegermeister.cz provozované společnosti MJSE používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které se prostřednictvím internetového prohlížeče ukládají a uloží v počítačovém systému. Mnoho internetových stránek a serverů používá cookies. Mnoho cookies obsahují takzvané ID cookie. ID cookie je jednoznačnou identifikací cookie. Obsahuje sled znaků, prostřednictvím kterých mohou být internetové stránky a servery přiřazeny konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém bylo cookie uloženo. Umožňuje to navštíveným internetovým stránkám a serverům odlišit individuální prohlížeč subjektu údajů od ostatních internetových prohlížečů, které obsahují jiná cookies. Určitý internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat prostřednictvím jednoznačného ID cookie.

Používáním cookies může společnost MJSE poskytnout uživatelům těchto internetových stránek uživatelsky vstřícnější služby, které by bez nastavení cookies nebyly možné.

Pomoc cookies mohou být informace a nabídky na našich internetových stránkách optimalizovány podle uživatele. Jak již bylo zmíněno, cookies nám umožňují rozpoznat uživatele našich internetových stránek. Účelem tohoto rozpoznání je usnadnit uživatelům používání našich internetových stránek. Uživatel internetových stránek, které používají cookies, například nemusí při každé návštěvě internetových stránek znovu zadávat své přístupové údaje, protože budou převzaty z internetových stránek a ze souboru cookie uloženého v počítačovém systému uživatele.

Subjekt údajů může kdykoli zamezit nastavení cookies našimi internetovými stránkami pomocí příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče a zabránit tedy nastavení cookies. Dále mohou být již nastavené cookies kdykoli vymazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Tato možnost existuje ve všech standardních internetových prohlížečích. Deaktivuje-li subjekt zájmů nastavení cookies v používaném internetovém prohlížeči, nebude za jistých okolností možné využívat v plném rozsahu všechny funkce našich internetových stránek.

5.

ZAZNAMENÁVÁNÍ OBECNÝCH ÚDAJŮ A INFORMACÍ

Internetové stránky mast-jaegermesiter.cz provozované společnosti MJSE zaznamenávají každým vyvoláním internetových stránek subjektem údajů nebo automatizovaným systémem řadu obecných údajů a informací. Tyto obecné údaje a informace se ukládají v souborech protokolu serveru. Zaznamenány mohou být (1) použité typy prohlížečů a verze, (2) operační systém používaný systémem s přístupem, (3) internetové stránky, ze kterých se systém s přístupem dostane na naše internetové stránky (takzvané referery), (4) internetové podstránky, které mohou být aktivovány systémem s přístupem na našich internetových stránkách, (5) datum a čas přístupu k internetovým stránkám, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb systému s přístupem a (8) ostatní podobné údaje a informace, které v případě napadení našich systémů informačních technologií slouží k ochraně před nebezpečím.

Při používání těchto obecných údajů a informací nečiní společnost MJSE žádné závěry ohledně subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné pro (1) správné šíření obsahů našich internetových stránek, (2) optimalizaci našich internetových stránek a jejich propagaci, (3) zajištění trvalé funkčnosti našich systémů informačních technologií a technologie našich internetových stránek a (4) v případě počítačového útoku k poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení, které jsou nezbytné pro trestní stíhání. Tyto anonymně získané údaje a informace vyhodnocuje tedy společnost MJSE na jedné straně statisticky a dále s cílem zvýšit ochranu údajů a jejich bezpečnost v naší společnosti, aby byla nakonec zajištěna optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní údaje souborů protokolu serveru se ukládají odděleně od všech osobních údajů, které subjekt údajů uvádí.

6.

NAVÁZÁNÍ KONTAKTU PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU

Internetové stránky mast-jaegermesiter.cz provozované společnosti MJSE obsahují na základě zákonných předpisů údaje, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší společností a bezprostřední komunikaci s námi, což rovněž zahrnuje e-mailovou adresu. Jakmile subjekt údajů naváže e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře kontakt se správcem, automaticky se uloží osobní údaje, které subjekt údajů poskytne. Tyto osobní údaje, které subjekt údajů dobrovolně poskytne správci, budou uloženy za účelem zpracování nebo navázání kontaktu se subjektem údajů. Nedojde k předání těchto osobních údajů třetí straně.

7.

RUTINNÍ VÝMAZ A ZABLOKOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává a ukládá osobní údaje subjektu údajů pouze pro období, které je nutné pro dosažení účelu ukládání nebo pokud to bylo stanoveno evropským nebo jiným zákonodárcem v zákonech či předpisech, kterým správce podléhá. Odpadne-li účel uložení nebo uplyne-li lhůta pro ukládání předepsaná evropským zákonodárcem nebo jiným příslušným zákonodárcem, budou osobní údaje rutinně a v souladu se zákonnými předpisy zablokovány nebo vymazány.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 1. a) Právo na potvrzení
  Každý subjekt údajů má evropským zákonodárcem poskytnuto právo požadovat od správce potvrzení o tom, zda budou zpracovány jeho osobní údaje. Bude-li chtít subjekt údajů tohoto práva na potvrzení využít, může se za tím účelem kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance správce.
 2. b) Právo na informaci
  Každý subjekt údajů, kterého se týká zpracování osobních údajů, má evropským zákonodárcem poskytnuto právo kdykoliv obdržet od správce bezplatné informace o osobních údajích, které jsou o něm uloženy, a kopii těchto informací. Dále evropský zákonodárce přiznal subjektu údajů sdělení následujících informací:
 • účely zpracování
 • kategorie osobních údajů, které se zpracovávají
 • příjemci nebo kategorie příjemců, vůči nimž byly osobní daje zveřejněny nebo ještě zveřejněny budou, zvláště u příjemců v třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
 • pokud možno plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria stanovení této doby
 • existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo na omezení zpracování správcem nebo práva vznést námitku proti zpracování
 • existence práva podat stížnost u dozorového úřadu
 • jestliže osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů: Všechny dostupné informace o původu údajů
 • existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracován pro subjekt údajů. Dále náleží subjektu údajů právo na informování o tom, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Pokud tomu tak je, má subjekt údajů ostatně právo obdržet informaci o vhodných zárukách, které se vztahují na předání. Bude-li chtít subjekt údajů tohoto práva na informování využít, může se za tím účelem kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance správce.
 1. c) Právo na opravu
  Každý subjekt údajů, kterého se týká zpracování osobních údajů, má evropským zákonodárcem poskytnuto právo kdykoliv požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajích, které se jej týkají. Dále náleží subjektu zájmu s přihlédnutím k účelu zpracování právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i s poskytnutím dodatečného prohlášení. Bude-li chtít subjekt údajů tohoto práva na opravu využít, může se za tím účelem kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance správce.
 2. d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)
  Každý subjekt údajů, kterého se týká zpracování osobních údajů, má evropským zákonodárcem poskytnuto právo po správci požadovat, aby byly neprodleně vymazány osobní údaje, které se jej týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů, a pokud není zpracování nezbytné:
 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • Subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písmeno a obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo čl. 9 odst. 2 písmeno a obecného nařízení o ochraně osobních údajů zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
 • Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Vyskytne-li se jeden z výše uvedených důvodů a subjekt údajů by chtěl vymazat osobní údaje, které jsou uloženy ve společnosti MJSE, může se za tím účelem kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na jiného zaměstnanců správce. Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti MJSE nebo jiný zaměstnanec zařídí, aby bylo žádosti o výmaz neprodleně vyhověno. Jestliže společnost MJSE zveřejnila osobní údaje a je-li naše společnost jako správce podle čl. 17 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů povinna je vymazat, přijme společnost MJSE s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správce, kteří zveřejněné osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace, pokud zpracování není nezbytné. Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti MJSE nebo jiný zaměstnanec zařídí v jednotlivém případě vše nezbytné.

 1. e) Právo na omezení zpracování
  Každý subjekt údajů, kterého se týká zpracování osobních údajů, má evropským zákonodárcem poskytnuto právo po správci požadovat omezení zpracování, pokud je dán jeden z těchto předpokladů:
 • Subjekt údajů popírá správnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl správnost osobních údajů ověřit.
 • Zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití.
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle článku 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. Pokud je dán jeden z výše uvedených předpokladů a subjekt údajů chce požadovat omezení osobních údajů, které jsou uloženy ve společnosti MJSE, může se za tím účelem kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance správce. Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti MJSE nebo jiný zaměstnanec dá podnět k omezení zpracování.
 1. f) Právo na přenositelnost údajů
  Každý subjekt údajů, kterého se týká zpracování osobních údajů, má evropským zákonodárcem poskytnuto právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho má právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písmeno a obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo čl. 9 odst. 2 písmeno a obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písmeno b obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zpracování probíhá automatizovaně, pokud není zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejnému zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. Dále má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné a nejsou-li tím dotčena práva a svobody jiných osob. Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů se může subjekt údajů kdykoli obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů ustanoveného společností MJSE nebo jiného zaměstnance.
 2. g) Právo vznést námitkuKaždý subjekt údajů, kterého se týká zpracování osobních údajů, má evropským zákonodárcem poskytnuto právo z důvodů týkajících se jeho mimořádné situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písmeno e nebo f obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Týká se to i profilování založeného na těchto ustanoveních. Společnost MJSE osobní údaje v případě námitky dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud zpracování slouží uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Pokud společnost MJSE zpracovává osobní údaje za účelem provozování přímého marketingu, má subjekt údajů kdykoli právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro tento marketing. Zahrnuje to i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti společnosti MJSE v souvislosti se zpracováním pro účely přímého marketingu, nebude již společnost MJSE osobní údaje pro tyto účely zpracovávat. Zpracovává-li MJSE osobní údaje pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, má navíc subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho mimořádné situace právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu. Za účelem výkonu práva vznést námitku se může subjekt údajů přímo obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti MJSE nebo jiného zaměstnance. Subjektu údajů je dále v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti umožněno bez ohledu na směrnici 2002/58/ES vykonávat své právo na vznesení námitky pomocí automatizovaných postupů, u kterých se používají technické specifikace.
 3. h) Právo na odvolání souhlasu v souvislosti s právem na ochranu údajů
  Každý subjekt údajů, kterého se týká zpracování osobních údajů, má evropským zákonodárcem poskytnuto právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Bude-li chtít subjekt údajů využít práva na odvolání souhlasu, může se za tím účelem kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance správce.

8.

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO POUŽÍVÁNÍ GOOGLE ADSENSE

Správce integroval na těchto internetových stránkách Google AdSense. Google AdSense je online služba, prostřednictvím které je umožněno zprostředkovávat reklamu na stránkách třetích osob. Google AdSense je založena na algoritmu, který vybere reklamu zobrazovanou na stránkách třetích osob tak, aby byla vhodná pro obsahy stránek třetích osob. Google AdSense povoluje tzv. targeting (zaměřování reklamy na základě chování uživatelů) uživatele internetu, který je realizován prostřednictvím generování individuálních uživatelských profilů. Společností, která provozuje komponentu Google AdSense, je Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Účelem komponenty Google AdSense je zakomponování reklamy na našich internetových stránkách. Google AdSense nastaví cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Vysvětlení podstaty cookies naleznete výše. Nastavením cookie je společnosti Alphabet Inc. umožněna analýza používání našich internetových stránek. Každým vyvoláním jedné ze samostatných stránek těchto internetových stránek, které jsou provozovány správcem, a na kterých je integrována komponenta Google AdSense, dá internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů prostřednictvím komponenty Google AdSense automaticky podnět ke sdělení osobních údajů za účelem online reklamy a vyúčtování provizí společnosti Alphabet Inc.
V rámci tohoto technického postupu obdrží společnost Alphabet Inc. informaci o osobních údajích, jako je IP adresa subjektu údajů, které společnosti Alphabet Inc. slouží mimo jiné k tomu, aby sledovaly původ návštěvníků a kliknutí a následně umožnily vyúčtování provizí. Jak již bylo zmíněno výše, subjekt údajů může kdykoli zamezit nastavení cookies našimi internetovými stránkami pomocí příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče, a trvale tak zabránit nastavení cookies. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo tomu, aby společnost Alphabet Inc. nastavila cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Dále může být cookie, které již bylo nastaveno společností Alphabet Inc., kdykoli vymazáno prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Google AdSense navíc používá takzvanou pixelovou značku. Pixelová značka je miniaturní grafika umístěná na internetových stránkách tak, aby byly umožněny záznam a analýza souboru protokolu, díky čemuž lze provést statistické vyhodnocení. Na základě umístěné pixelové značky může společnost Alphabet Inc. rozpoznat, zda a kdy subjekt údajů otevřel internetové stránky a na které odkazy subjekt údajů kliknul. Pixelová značka slouží mimo jiné k vyhodnocení toku návštěvníků internetových stránek. Prostřednictvím Google AdSense jsou osobní údaje a informace, které zahrnují také IP adresu a jsou nezbytné pro zaznamenání a vyúčtování zobrazených reklam, převáděny společnosti Alphabet Inc. ve Spojených státech amerických. Osobní údaje se ukládají a zpracovávají ve Spojených státech amerických. Společnost Alphabet Inc. předá tyto osobní údaje, které byly získány technickým postupem, za jistých okolností třetím stranám. Přesnější vysvětlení Google AdSense naleznete na odkaze HTTPS://WWW.GOOGLE.DE/INTL/DE/ADSENSE/START/.

9.

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO POUŽÍVÁNÍ GOOGLE ANALYTICS (S FUNKCÍ ANONYMIZACE)

Správce integroval na těchto internetových stránkách komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je službou webové analytiky. Webová analytika je získávání, shromažďování a vyhodnocování osobních údajů o chování návštěvníků internetových stránek. Služba webové analytiky mimo jiné eviduje údaje o tom, z jakých internetových stránek přišla osoba na internetovou stránku (takzvané referery), na které podstránky internetových stránek bylo přistupováno a jak často a po jakou dobu byly podstránky sledovány. Webová analytika se používá převážně pro optimalizaci internetových stránek a analýzu nákladů a přínosů reklamy na internetu. Společnost provozující komponentu Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Správce používá pro webovou analytiku prostřednictvím Gogle Analytics dodatek „_gat._anonymizeIp“. Pomocí tohoto dodatku bude IP adresa internetového připojení subjektu údajů Googlem zkrácena a anonymizována, pokud dojde k přístupu na naše internetové stránky z členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Účelem komponenty Google Analytics je analýza toku návštěvníků na našich internetových stránkách. Google použije získané údaje a informace mimo jiné k tomu, aby vyhodnotil používání našich internetových stránek pro sestavování online reportů, které zaznamenávají aktivity na našich internetových stránkách, a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich internetových stránek. Google Analytics nastaví cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Vysvětlení podstaty cookies naleznete výše. Nastavením cookie je Googlu umožněna analýza používání našich internetových stránek. Každým vyvoláním jedné ze samostatných stránek těchto internetových stránek, které jsou provozovány správcem, a na kterých je integrována komponenta Google Analytics, dá internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů prostřednictvím komponenty Google Analytics automaticky podnět k předání osobních údajů za účelem online analýzy Googlu. V rámci tohoto technického postupu obdrží Google informaci o osobních údajích, jako je IP adresa subjektu údajů, které společnosti Google slouží mimo jiné k tomu, aby sledovala původ návštěvníků a kliknutí a následně umožnila vyúčtování provizí. Prostřednictvím cookies se ukládají osobní údaje, například čas přístupu, místo, z kterého přístup pochází a četnost návštěv našich internetových stránek subjektem údajů. Při každé návštěvě našich internetových stránek budou tyto osobní údaje včetně IP adresy internetového připojení používaného subjektem údajů, převáděny společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google předá tyto osobní údaje, které byly získány technickým postupem, za jistých okolností třetím stranám. Jak již bylo zmíněno výše, subjekt údajů může kdykoli zamezit nastavení cookies našimi internetovými stránkami pomocí příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče, a trvale tak zabránit nastavení cookies. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo tomu, aby společnost Google Inc. nastavila cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Dále může být cookie, které již bylo nastaveno nástrojem Google Analytics, kdykoli vymazáno prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Dále existuje pro subjekt údajů možnost vznést námitku proti shromažďování osobních údajů, které vygeneroval nástroj Google Analytics, a které se vztahují na používání těchto internetových stránek, a proti zpracování těchto údajů společností Google, a možnost takovému zpracování zabránit. K tomu si musí subjekt údajů stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče na odkazu HTTPS://TOOLS.GOOGLE.COM/DLPAGE/GAOPTOUT. Tento doplněk prohlížeče sdělí Google Analytics prostřednictvím JavaScript, že nástroji Google Analytics nesmějí být předány žádné osobní údaje a informace o návštěvách internetových stránek. Instalaci doplňku prohlížeče vyhodnotí Google jako námitku. Bude-li systém informačních technologií subjektu údajů později vymazán, formátován nebo znovu instalován, musí subjekt údajů provést opětovnou instalaci doplňku prohlížeče, aby mohl být nástroj Google Analytics deaktivován. Je-li doplněk prohlížeče odinstalován nebo deaktivován subjektem údajů nebo jinou osobou patřící do okruhu jejího vlivu, existuje možnost nové instalace nebo opětovné aktivace doplňku prohlížeče. Další informace a platná pravidla ochrany osobních údajů Google lze vyhledat na HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/ a na HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/ANALYTICS/TERMS/. Přesnější vysvětlení Google Analytics naleznete na odkaze HTTPS://WWW.GOOGLE.DE/INTL/DE/ADSENSE/START/.

10.

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO POUŽÍVÁNÍ GOOGLE REMARKETING

Správce integroval na těchto internetových stránkách služby Google Remarketing. Google Remarketing je funkce Google AdWords, která společnosti umožní nechat zobrazit reklamu uživatelům internetu, kteří se dříve zdržovali na internetových stránkách společnosti. Integrace Google Remarketing v důsledku toho dovolí společnosti vytvářet reklamu specifickou pro uživatele a následně nechat uživateli internetu zobrazit reklamu, která je relevantní pro jeho zájmy. Společnost provozující služby Google Remarketing je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Účelem Google Remarketing je zobrazování reklamy relevantní pro zájmy. Google Remarketing nám umožňuje zobrazovat reklamy prostřednictvím reklamní sítě Google nebo je nechat zobrazit na jiných internetových stránkách, které jsou přizpůsobeny individuálním potřebám a zájmům uživatelů internetu. Google Remarketing nastaví cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Vysvětlení podstaty cookies naleznete výše. Nastavením cookie je společnosti Google umožněno rozpoznání návštěvníka našich internetových stránek, pokud následně vyvolá internetové stránky, které jsou rovněž členem reklamní sítě Google. Každým vyvoláním internetových stránek, ve kterých je integrována služba Google Remarketing, se internetový prohlížeč subjektu údajů automaticky identifikuje v Google. V rámci tohoto technického postupu obdrží Google informaci o osobních údajích, jako je IP adresa nebo chování uživatele při prohlížení internetu, které Google mimo jiné použije k zobrazení reklamy relevantní pro zájmy. Pomocí cookies se ukládají osobní informace, například internetové stránky navštívené subjektem údajů. Při každé návštěvě našich internetových stránek budou tyto osobní údaje včetně IP adresy internetového připojení používaného subjektem údajů, převáděny společnosti Google ve Spojených státech amerických. Osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google předá tyto osobní údaje, které byly získány technickým postupem, za jistých okolností třetím stranám. Jak již bylo zmíněno výše, subjekt údajů může kdykoli zamezit nastavení cookies našimi internetovými stránkami pomocí příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče, a trvale tak zabránit nastavení cookies. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo tomu, aby společnost Google Inc. nastavila cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Dále může být cookie, které již bylo nastaveno Googlem, kdykoli vymazáno prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Dále existuje pro subjekt údajů možnost vznést námitku proti reklamě společnosti Google související se zájmy. K tomu si musí subjekt údajů vyvolat od každého internetového prohlížeče, který používá, doplňky z odkazu WWW.GOOGLE.COM/SETTINGS/ADS a zde provést požadovaná nastavení. Další informace a platná pravidla ochrany osobních údajů Google lze vyvolat na HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/POLICIES/PRIVACY/.

11.

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO POUŽÍVÁNÍ GOOGLE ADWORDS

Správce integroval na těchto internetových stránkách Google AdWords. Google Adwords je služba internetové reklamy, která provozovatelům reklamy umožní zapojit reklamu do výsledků vyhledávačů Google i do reklamní sítě Google. Google AdWords umožní provozovatelům reklamy stanovit předem určená klíčová slova, pomocí kterých se poté reklama zobrazí ve výsledcích vyhledávače Google výhradně tehdy, když uživatel pomocí vyhledávače vyvolá výsledek vyhledávání relevantní pro klíčové slovo. V reklamní síti Google se reklamy distribuují pomocí automatického algoritmu s ohledem na předem stanovená klíčová slova na internetových stránkách relevantních pro témata. Společnost provozující služby Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Účelem Google AdWords je propagace našich internetových stránek zobrazením reklamy relevantní pro uživatele na internetových stránkách třetích společností a ve výsledcích vyhledávačů Google a zobrazení cizí reklamy na našich internetových stránkách. Dostane-li se subjekt údajů prostřednictvím reklamy Google na naše internetové stránky, uloží Google v systému informačních technologií subjektu údajů takzvané konverzní cookie. Vysvětlení podstaty cookies naleznete výše. Konverzní cookie ztrácí po třiceti dnech platnost a neslouží k identifikaci subjektu údajů. Dokud platnost cookie nebude ukončena, prostřednictvím konverzního cookie se sleduje, zda na našich internetových stránkách byly vyvolány určité podstránky, například nákupní košík systému e-shopu. Prostřednictvím konverzního cookie můžeme my i Google sledovat, zda subjekt údajů, který se přes reklamu AdWords dostal na naše internetové stránky, vygeneroval obrat, tedy uskutečnil či přerušil nákup zboží. Osobní údaje a informace získané používáním konverzního cookie Google použije k sestavení statistik návštěvnosti našich internetových stránek. Tyto statistiky návštěvnosti použijeme zase k tomu, abychom stanovili celkový počet uživatelů, kteří nám byli zprostředkováni prostřednictvím reklamy AdWords, tedy ke stanovení úspěšnosti či neúspěšnosti příslušné reklamy AdWords a pro optimalizaci našich reklam Adwords do budoucna. Naše společnost ani jiní reklamní zákazníci Google AdWords neobdrží od Google informace, pomocí nichž by mohl být subjekt údajů identifikován. Prostřednictvím konverzního cookie budou uloženy osobní údaje, například internetové stránky navštívené subjektem údajů. Při každé návštěvě našich internetových stránek budou tyto osobní údaje včetně IP adresy internetového připojení používaného subjektem údajů, převáděny společnosti Google ve Spojených státech amerických. Osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google předá tyto osobní údaje, které byly získány technickým postupem, za jistých okolností třetím stranám. Jak již bylo zmíněno výše, subjekt údajů může kdykoli zamezit nastavení cookies našimi internetovými stránkami pomocí příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče, a trvale tak zabránit nastavení cookies. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo tomu, aby společnost Google nastavila konverzní cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Dále může být cookie, které již bylo nastaveno nástrojem Google AdWords, kdykoli vymazáno prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Dále existuje pro subjekt údajů možnost vznést námitku proti reklamě společnosti Google související se zájmy. K tomu si musí subjekt údajů vyvolat od každého internetového prohlížeče, který používá, doplňky z odkazu WWW.GOOGLE.COM/SETTINGS/ADS a zde provést požadovaná nastavení. Další informace a platná pravidla ochrany osobních údajů Google lze vyhledat na HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/POLICIES/PRIVACY/.

12.

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO POUŽÍVÁNÍ YOUTUBE

Správce integroval na těchto internetových stránkách komponenty YouTube. YouTube je internetový videoportál, který publikujícím umožňuje bezplatné umístění videoklipů a ostatním uživatelům rovněž jejich bezplatné sledování, hodnocení a komentování. YouTube povoluje publikaci všech druhů videí, proto lze prostřednictvím internetového portálu vyhledat kompletní filmové či televizní vysílání, ale i hudební videa, trailery nebo videa, která si uživatelé sami zhotovili. Společnost provozující YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Každým vyvoláním jedné ze samostatných stránek těchto internetových stránek, které jsou provozovány správcem, a na kterých je integrována komponenta YouTube (video YouTube), dá internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů prostřednictvím komponenty YouTube automaticky podnět ke stažení zobrazení příslušné komponenty YouTube z YouTube. Další informace o YouTube lze vyhledat na HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/YT/ABOUT. V rámci tohoto technického postupu obdrží YouTube a Google informaci o tom, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek subjekt údajů navštívil. Je-li subjekt údajů současně přihlášen na YouTube, rozpozná YouTube při každém vyvolání podstránky, která obsahuje video YouTube, jakou konkrétní podstránku našich internetových stránek subjekt údajů navštívil. YouTube a Google tyto informace shromažďují a přiřazují je příslušnému účtu YouTube subjektu údajů. YouTube a Google obdrží prostřednictvím komponenty YouTube informaci o tom, že subjekt údajů navštívil naše internetové stránky vždy tehdy, když je subjekt údajů v okamžiku vyvolání našich internetových stránek současně přihlášen na YouTube; dojde k tomu nezávisle na tom, zda subjekt údajů klikne na video YouTube nebo ne. Pokud si subjekt údajů nepřeje takové předávání informací pro YouTube a Google, může zabránit předání tím, že se před vyvoláním našich internetových stránek odhlásí ze svého účtu YouTube. Směrnice o osobních údajích, kterou YouTube zveřejnil, a kterou lze vyhledat na HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/POLICIES/PRIVACY/, objasňuje získávání, zpracování a používání osobních údajů prostřednictvím YouTube a Google.

13.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Čl. 6 I písm. a obecného nařízení o ochraně osobních údajů slouží naší společnosti jako právní základ postupů zpracování, při kterých vyžadujeme souhlas se zpracováním pro určitý účel. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jak je tomu například při postupech zpracování, které jsou nezbytné pro dodávku zboží nebo poskytnutí jiného plnění či protiplnění, je zpracování založeno na čl. 6 I písm. b obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Platí to i pro postupy zpracování, které jsou nutné pro realizaci předsmluvních opatření, například v případech poptávky našich produktů či služeb. Podléhá-li naše společnost právní povinnosti, díky které je nezbytné zpracování osobních údajů, jako například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 I písm. c obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V ojedinělých případech by mohlo být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Mohlo by se jednat například o případ, kdy by se zranil návštěvník v našem podniku a poté by musely být lékaři, nemocnici nebo jiným třetím stranám sděleny jeho údaje jako je jméno, věk, údaje o jeho zdravotní pojišťovně či jiné životně důležité informace. V tom případě by zpracování bylo založeno na čl. 6 I písm. d obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Postupy zpracování by mohly být založeny také na čl. 6 I písm. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Na tomto právním základě jsou založeny postupy zpracování, které nejsou evidovány žádným z výše uvedených právních základů, pokud je zpracování nezbytné pro zachování oprávněných zájmů našeho podniku či třetí strany, pokud nepřevažují zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů. Takové postupy zpracování jsou nám dovoleny především proto, že byly jmenovitě zmíněny evropským zákonodárcem.
V tomto ohledu zastával názor, že oprávněný zájem by mohl být akceptován, když je subjekt zájmů zákazníkem správce (odůvodnění 47 věta 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

14.

OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ JSOU SLEDOVÁNY SPRÁVCEM ČI TŘETÍ STRANOU

Je-li zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 I písm. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů, je naším oprávněným zájmem realizace naší obchodní činnosti ve prospěch blaha všech našich zaměstnanců a našich podílníků.

15.

DOBA, PO KTEROU BUDOU ULOŽENY OSOBNÍ ÚDAJE

Kritériem pro trvání uložení osobních údajů je příslušná zákonná lhůta uložení. Po uplynutí lhůty budou příslušné osobní údaje rutinně vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění smlouvy nebo zahájení smlouvy.

16.

ZÁKONNÉ NEBO SMLUVNÍ PŘEDPISY PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ; NUTNOST PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY; POVINNOST SUBJEKTU ÚDAJŮ POSKYTNOUT OSOBNÍ ÚDAJE; MOŽNÉ NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ

Informujeme Vás o tom, že poskytování osobních údajů je zčásti předepsáno zákonem (např. daňové předpisy) nebo může vyplývat ze smluvních úprav (např. údaje o smluvním partnerovi). Někdy může být pro uzavření smlouvy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které následně musíme zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní daje, pokud s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že bychom se subjektem údajů nemohli uzavřít smlouvu. Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů se musí subjekt údajů obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů objasní subjektu údajů v závislosti na jednotlivém případu, zda je poskytnutí osobních údajů zákonně či smluvně předepsáno nebo nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké následky by mělo neposkytnutí osobních údajů.

17.

EXISTENCE AUTOMATIZOVANÉHO ROZHODOVÁNÍ

Jako odpovědná společnost rezignujeme na automatizované rozhodování nebo profilování.

Seznam souborů cookie

Soubor cookie je malý datový soubor (textový soubor), který se ukládá v prohlížeči zařízení, když návštěvník vstoupí na stránku, a shromažďuje informace, jako je jazyková předvolba nebo přihlašovací údaje uživatele. Tyto soubory cookie pocházejí od nás a nazýváme je vlastní soubory cookie. Používáme také soubory cookie třetích stran, které pocházejí z jiné domény, než je doména stránky, jež jste navštívili, a které používáme za účelem reklamy a propagace. Soubory cookie a další technologie sledování používáme z následujících důvodů:

Naprosto nezbytné soubory cookie

Jsou nezbytné k tomu, aby web fungoval, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akce, které jste provedli, jako je požadavek služeb týkajících se bezpečnostních nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů atp. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookie nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádně osobní identifikovatelné informace.

HOST SOUBORY COOKIE POUŽÍVANÉ SOUBORY COOKIE ŽIVOTNOST
www.jagermeister.com OptanonConsent, eupubconsent, OptanonAlertBoxClosed 1st Party 365, 2914286, 365
jgr.ms is21 1st Party 0
cookielaw.org __cfduid 3rd Party 1122
onetrust.com __cfduid 3rd Party 1122

 

Soubory cookie pro zvýšení výkonu

Pomáhají sledovat počet návštěvníků a také z jakého zdroje provoz pochází, což nám umožňuje zlepšovat výkon stránky. Můžeme s nimi určovat, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejsou oblíbené, a také sledovat, jakým způsobem se návštěvníci na webu pohybují. Všechny informace, které soubory cookie shromažďují, jsou souhrnné a anonymní. Pokud soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naši stránku.

HOST SOUBORY COOKIE POUŽÍVANÉ SOUBORY COOKIE ŽIVOTNOST
jagermeister.com _gat_UA-, _gid, _ga 1st Party 0, 1, 730

Cílené soubory cookie

Tyto soubory cookie mohou na naší stránce nastavovat partneři z reklamy. Mohou je používat na vytváření profilů o vašich zájmech a podle nich vám zobrazovat reklamy i na jiných stránkách. Neukládají ale vaše osobní informace přímo, nýbrž přes jedinečné identifikátory prohlížeče a internetového zařízení. Pokud je nepovolíte, bude se vám zobrazovat na stránkách méně cílená propagace.

HOST SOUBORY COOKIE POUŽÍVANÉ SOUBORY COOKIE ŽIVOTNOST
jagermeister.com _fbp 1st Party 90
doubleclick.net test_cookie, IDE 3rd Party 0, 390
youtube.com YSC, GPS, VISITOR_INFO1_LIVE 3rd Party Session, 0, 180
facebook.com fr 3rd Party 90
www.facebook.com   3rd Party Session
.krxd.net _kuid_ 3rd Party 180